Institut for Kommunikation og Handicap er et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne.

Vi er dedikerede specialister, der arbejder på tværs af fagligheder med udgangspunkt i det hele menneske for at give mennesker med en kommunikativ, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse de bedste muligheder for at mestre deres liv.

Vi har aktiviteter inden for både det specialiserede sociale område og sundhedsområdet og samarbejder tæt med de somatiske sygehuse samt psykiatrien. Vi arbejder derfor både inden for social-, specialundervisnings- og sundhedslovgivningen.

Specialviden i praksis - hvad og hvordan?

Måske har du bemærket brugen af frasen "Specialviden i praksis" kædet sammen med IKH på LinkedIn eller i nyheder. Måske har du også undret dig over, hvad sætningen dækker over, og hvordan den bruges. I nedenstående kan du læse lidt om, hvad sætningen betyder, og hvordan den bruges som en del af strategien .

Specialviden i praksis på IKH

"Specialviden i praksis" som frase blev taget i brug i løbet af 2022, når vi taler om, hvad IKH er og gør samlet set. IKH rummer stor forskellighed - vi løser forskellig opgaver med forskellige målgrupper og samarbejdspartner - og med meget forskellige vilkår for opgaveløsningen. Den forskellighed er ikke problematisk, men som organisation står vi på et solidt fagligt fællesskab, som samler hele IKH under "Specialviden i praksis".
I alle afdelinger på IKH arbejder vi som specialister, der leverer specialviden til borgere og medarbejdere i andre organisationer. Det gør vi gennem test, udredning, rådgivning, vejledning og undervisning.
Fælles er:

 • At vi anvender vores specialistviden til at levere ydelser, som modtagerne kan omsætte til ny praksis, der støtter dem i deres liv og/eller arbejdsliv.
 • En tilgang, hvor vi sætter vores relationelle kompetencer i spil, når vi møder det eller de menneske(r), som vi skal arbejde med.
 • At vi fokuserer på at se det hele menneske eller system, før vi lægger planen for, hvad der skal ske.

Alt det gør vi med forskellige målgrupper, fagligheder og metoderne i samarbejde med en lang række af samarbejdspartnere.

Specialviden i praksis i den enkelte afdeling

I efteråret 2022 formulerede hver leder deres fortælling om afdelingens specialviden i praksis, som forklarer specialviden i praksis i hver deres afdeling.

 • Børneområdet på IKH (Specialrådgivningen) tilbyder specialiserede udredninger og rådgivning om børn og unge med svære og komplekse vanskeligheder samt kurser, undervisning og supervision til fagpersoner på området.
 • KaS tilbyder specialiseret udredning og rådgivning om førskolebørn med svære og komplekse vanskeligheder.
 • NCL tilbyder specialiseret udredning og rådgivning til børn, unge og voksne med en NCL diagnose.
 • FamilieFOKUS tilbyder et specialiseret psykosocialt palliativt tilbud til familier med børn og unge, der er ramt af livstruende og livsbegrænsende sygdomme.
 • Høreafdelingen tilbyder specialiseret rådgivning og forløb til borgere med hørerelaterede problematikker særligt inden for Tinnitus, CI, lydfølsomhed og Méniere.
 • Tale og Kommunikation tilbyder specialiseret rådgivning og forløb til sårbare borgere med kommunikative udfordringer. Vi tilbyder logopædisk rådgivning og forløb til borgere med erhvervet hjerneskade herunder parkinson, dysartri, afasi, demens eller sclerose.
 • Stemmeafdelingen tilbyder specialiseret rådgivning og forløb til borgere, som har stemme- og stammeudfordringer.
 • Ganespalteafdelingen tilbyder livslang behandling til børn og voksne født med læbe-ganespalte bosiddende i Vestdanmark.
 • Læseafdelingen tilbyder specialiserede udrednings- og specialpædagogiske forløb til borgere med læse-/skrivevanskeligheder herunder ordblinde og borgere med udtalevanskeligheder.
 • Stab og Udvikling understøtter IKH i at udvikle og levere specialviden i praksis til borgere og medarbejdere i kommuner, regioner og styrelser.

Specialviden i praksis som en del af strategien

Vi bruger allerede #SpecialVidenIPraksis, når vi kommunikerer om IKH på LinkedIn som en måde at forklare, hvem vi er, og hvad vi gør. I ledergruppen bruger vi "Specialviden i praksis" til at minde os selv og hinanden om, hvad vi er fælles om.
Det er et vigtigt arbejde for at kunne spejle IKH i de tendenser, som vi ser i mange dele af velfærdssamfundet i disse år:

• Stigende kompleksitet, behov og forventninger fra et højere antal af borgere

• Færre hænder til at tage sig af borgerne og problemer med at tiltrække de rette kompetencer

• Færre ressourcer til at møde borgerne og rekruttere nye kolleger.

Som ledelse og organisation er vi nødt til proaktivt at tage stilling til, hvad det betyder for vores organisation, borgerne og medarbejderne. IKH skal transformere sig som svar på de udfordringer inden for digitalisering, teknologiudviklingen og nye måder at organiserer, lede og arbejde på, som vi - som resten af velfærdssektoren - skal være med til at finde løsninger på i de kommende år. Med "Specialviden i praksis" som vores fælles udgangs- og holdepunkt kommer IKH til at arbejde meget mere med "Specialviden i praksis" som en del af strategien i de kommende år.

Løsninger på fysiske og psykiske kommunikationsproblemer

Vi har en lang række færdigt sammensatte ydelser med en given faglig sammensætning. Herudover tilbyder vi i samarbejde - at sammensætte ydelser, der tilgodeser specifikke og individuelle behov. Vi udbyder også en række kurser målrettet mod børn, voksne og professionelle indenfor tale-, høre- og specialområdet.

Vi arbejder med komplekse problemstillinger, der ofte kræver et tværfagligt team, som ser helheden omkring borgeren og dennes netværk. Vores medarbejdere består af logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, specialtandlæger, sundhedsplejersker og læger. Vi kan derfor sammensætte det helt rette tværfaglige team til den enkelte problemstilling.