Vi vil gerne gøre det tydeligt for dig, som borger eller patient, hvordan og hvornår dine personoplysninger behandles. "Behandling" i denne sammenhæng er den aktivitet eller de aktiviteter, som sker med dine personoplysninger, når vi for eksempel indsamler, bearbejder, opbevarer og videregiver data. Vi bruger en række oplysninger om dig i vores daglige arbejde for at kunne yde den bedst mulige og korrekte faglige behandling, og her på siden kan du få et større indblik i, hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger.

Sådan behandler IKH dine persondata

IKH er ansvarlig for at behandle personoplysninger efter  principperne i lovgivningen. Det betyder, at vi skal behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Dermed behandler vi kun personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke.
Et samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage.
 
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til konkrete formål, for eksempel sundheds- og/eller socialfaglig behandling, herunder  udredning, vejledning, rådgivning og undervisning. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til. 
De personoplysninger, vi bruger i vores daglige arbejde, skal være korrekte og ajourførte. Når vi bliver opmærksomme på fejl i personoplysninger, retter vi fejlene.
Vi sletter personoplysninger om dig, når der ikke længere er brug for dem men ifølge loven har vi pligt til at dokumentere og gemme personoplysninger om dig i længere tid, for eksempel personoplysninger i patientjournaler. Som led i vores daglige arbejde deler vi personoplysninger med samarbejdspartnere uden for IKH. Dette vil altid ske på baggrund af lovgivning, på baggrund af dit samtykke eller på anmodning fra dig.

Dine rettigheder  

Når vi behandler personoplysninger om dig, har vi pligt til at oplyse dig om dine rettigheder.
 

Du har blandt andet:

Ret til indsigt i IKHs behandling af personoplysninger om dig
Ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
Ret til begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
Ret til at gøre indsigelse

Sikkerhed

Vi har pligt til at kontakte dig hurtigst muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden. 

Sådan kommunikerer vi med dig

Som en del af sikkerheden omkring dine personoplysninger, kommunikerer vi med dig gennem sikre kanaler.