Specialrådgivningen for VISO, IKH, tilbyder udrednings- og rådgivningsforløb vedr. førskolebørn med komplekse vanskeligheder og sjældne diagnoser. Vores specialister har mange års erfaring fra det specialiserede børneområde og har specialiseret sig i at løse opgaver med høj kompleksitet. 

Som VISO-leverandør er vi landsdækkende, dvs. at vores aktiviteter gennemføres i barnets kommune og er finansieret af VISO, Socialstyrelsen.

Vores målgruppe er førskolebørn med kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske og sociale vanskeligheder samt sjældne diagnoser. Vi arbejder tværfagligt og familieorienteret i alle udrednings- og rådgivningsforløb.

Henvendelsesskema

Du kan henvise et barn direkte ved at udfylde vores henvendelsesskema. Når vi har modtaget henvendelsesskemaet fra dig, vil du blive kontaktet hurtigst muligt af en fagperson fra Specialrådgivningen for VISO, IKH.

Hvis du ønsker at se skemaet, inden du udfylder det, så kan du downloade det i pdf her.

Videovejledning om henvendelsesskema

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Sagsakter vedr. barnets vanskeligheder

Sammen med henvendelsesskemaet bedes du også fremsende alle relevante sagsakter vedr. barnets vanskeligheder. Med materialet i hånden kan vi fra begyndelsen se, hvilke af vores specialister, som kan yde den bedste rådgivning i forløbet. Du kan fremsende alle relevante sagsakter vedr. barnets vanskeligheder i en sikker mail til: kas@rm.dk 

På baggrund af informationerne i henvendelsesskemaet og de fremsendte sagsakter tager vores visitationsudvalg stilling til, hvilke af vores fagpersoner som mest kvalificeret kan gennemføre forløbet. Vi tilknytter som udgangspunkt altid to fagpersoner til et barn, og ofte indgår flere specialister som sparringspartnere i forløbet.

Vi koordinerer forløbet i tæt samarbejde med jer dvs. henvender, PPR eller myndighedssagsbehandler. Vi arbejder tæt sammen med forældrene og med de øvrige fagpersoner, som er tilknyttet barnet. Alle aktiviteter i forbindelse med udredning og rådgivning gennemføres i barnets miljø.

Vores tilbud er finansieret af VISO, Socialstyrelsen. Vi arbejder ud fra VISOs hovedformål, som er at tilbyde kommunerne en faglig specialiseringsgrad, som ligger ud over, hvad man kan forvente, at alle Danmarks kommuner råder over.  

Vi kan igangsætte udredning og rådgivning på baggrund af en henvendelse fra enten PPR eller sagsbehandler i barnets hjemkommune. Forældre og ansatte i barnets dagtilbud kan med fordel kontakte enten PPR eller sagsbehandler i barnets hjemkommune med henblik på at samarbejde om henvendelsen.

Læs mere om vores målgruppe nedenfor.

Førskolebørn med komplekse vanskeligheder

Du kan henvise børn til udredning og rådgivning hos os, når barnet har en eller flere af følgende problematikker:

 • Svære sproglige og kommunikative vanskeligheder

  Børn med tale-, sprog- eller, hørevanskeligheder kombineret med andre funktionsnedsættelser samt børn med neurologisk betingende vanskeligheder, for eksempel børn med erhvervet hjerneskade
 • Svære kognitive, sociale og motoriske vanskeligheder

  Børn med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom. Børn med cerebral parese, muskelsvind, rygmarvsbrok, autisme, sjældne syndromer, kontaktvanskeligheder, følger efter præmaturitet eller forsinket udvikling uden diagnose
 • Sjældne funktionsnedsættelser og diagnoser

  Læs mere om sjældne handicap på Socialstyrelsen.dk: Om sjældne handicap — Socialstyrelsen - Viden til gavn 
 • Meget komplekse behov

  Børn med multiple funktionsnedsættelser, børn uden talesprog, børn med epilepsi, børn med mental retardering, børn med ADD/ADHD, angstproblematikker, særligt skadede spæd- og småbørn samt børn med enten svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder sammenholdt med særlige sociale problemstillinger i familien

Benyt vores Telefonrådgivning

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til vores gratis faglige telefonrådgivning og tale med en specialist. Specialisterne i telefonrådgivningen kan give dig sparring på problematikker på børneområdet. De kan drøfte med dig hvilke vidensbaserede metoder, test og tilgange, der bedst kan belyse en given problematik i et førskolebarns forløb.

På telefonrådgivningen kan du også få afklaret om et barn er i målgruppen for udredning og rådgivning hos os. Se telefonnumre og åbningstider øverst til højre på denne side. 

Aktiviteter i forbindelse med udredning og rådgivning gennemføres i barnets hjemkommune, hjem og dagtilbud. Enkelte tests kan gennemføres på vores kontorer (Transportgodtgørelse). Vi arbejder landsdækkende, og kører ud fra kontorerne i hhv. Høje Taastrup og Aarhus.