På IKH er vi glade for at have indgået et samarbejde, hvor vores viden om kommunikation med sårbare borgere bliver sat i spil og anvendt i praksis af "kolleger" i den kommunale sektor. På den måde håber vi at kunne bidrage til at vores specialviden bliver sat i spil i den hverdag, som medarbejderne og de unge skal have til at fungere sammen. Et stort ønske fra STU Viborg er at arbejde med de unge på en måde, der hele tiden skubber til deres nærmeste udviklingszone – og hvor medarbejderne oplever, at deres indsats er metodisk, relevant og professionel igennem de tre år, hvor de unge er på skolen.

Inddragelse og samarbejde på tværs af fagligheder skal sikre forløbets relevans og anvendelighed

Forløbet til STU Viborg bliver udviklet af et tværfagligt team fra IKH bestående af en antropolog, en sociolog og to logopæder med speciale i kommunikation med borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. For at inddrage medarbejdernes perspektiv og viden vil teamet besøg STU Viborg og observerer arbejdet med de unge som forberedelse til udviklingen af forløbet. Forløbet bliver dermed udviklet til at passe ind i og styrke allerede eksisterende praksis.

Overordnet ramme for forløbet

Det færdige forløb vil veksle mellem undervisning, arbejde med cases fra praksis og sagsupervision/vejledning. I forløbet udvikles en række "produkter", som efterfølgende anvendes i arbejdet med de unge. Alle produkter udvikles, så de kan integreres med de øvrige dokumentationsmetoder anvendt af STU Viborg. Produkterne er beskrevet i det nedenstående. Indhold og udformning vil tage endelig form, når IKH-teamet har været i dialog med medarbejderne på STU Viborg.

Sagsoplysning
Der arbejdes med læsning af sagsakter samt udvikling af interviewguide/tjekliste til sikring af belysningen af den unges kommunikationspræferencer. Fokus: Hvad gør sig særligt gældende når vi taler kommunikation og multiple handicap.

Formål:
At medarbejderne får viden om, hvordan de skal læse sagsakter vedrørende den unge med fokus på kommunikation og arbejdet med målsætninger for den unge. Derudover er formålet at medarbejderne på baggrund af læsningen bliver i stand til at stille de rette spørgsmål til materialet og den unges netværk – samt den unge selv, hvis muligt.

Mål:
At medarbejderne bliver i stand til at arbejde metodisk og systematisk med kommunikationen med den unge.

Produkt:
Tjekliste til sagsoplysningen – herunder om, der skal inddrages specialister til yderligere afklaring af kommunikationen.

Kommunikationsafklaring 
Der arbejdes med metoder/værktøjer til afklaring af den unges kommunikation samt nærmeste udviklingszone. Derudover hvad der gør sig særligt gældende, når vi taler kommunikation og multiple handicap?

Formål:
At medarbejderne bliver i stand til at arbejde metodisk og systematisk med kommunikationen med den unge samt dokumentere den unges kommunikationsprofil/præferencer.

Mål:
At den unges kommunikationspræferencer og nærmeste udviklingszone for denne dokumenteres, så STU Viborg kan dokumentere eventuel udvikling.

Produkt:
Model til dokumentation af kommunikationspræferencer, nærmeste udviklingszone samt grundlag for kontinuerlig dokumentation og evaluering af kommunikationen med den unge.

Kommunikationsstrategi
Der arbejdes med metoder/værktøjer til beskrivelse af kommunikationsstrategi til den unge – herunder, hvordan arbejder vi med en strategi, som den unge bliver inddraget eller selv er aktiv deltager i?

Formål:
At medarbejderne bliver i stand til at udarbejde en kommunikationsstrategi med udgangspunkt i den unges kommunikationspræferencer og nærmeste udviklingszone. Kommunikationsstrategien udarbejdes med størst mulig inddragelse af den unge.

Mål:
At den unge og STU Viborg har en klar strategi for kommunikationen samt at der dokumenteres en nærmeste udviklingszone.

Produkt:
Model til at udarbejde kommunikationsstrategier for unge med multiple handicap og dokumentere nærmeste udviklingszone.

Sagssupervision og sparring på konkrete sager

For at sikre implementeringen bliver der afsat tid til supervision og sparring på en konkret sag. Supervisionen tilrettelægges digitalt, hvis det giver mening.

Vil du vide mere?

Kontakt leder Gerd Hultberg 21179164/gerd.hultberg@rm.dk

Du kan læse mere om STU Viborg på deres hjemmeside.