Vi tilbyder støtte til kommunikation og samspil i det tidlige forældre-barn forhold.

Psykologerne giver vejledning, udredning og behandling omkring kontakt, kommunikation og samspil mellem sårbare børn og deres forældre.

En tidlig indsats kan være af stor betydning for at styrke relationsdannelsen mellem forældre og det lille barn i de tilfælde, hvor en fastlåst eller uheldig udvikling er påbegyndt.

Fælles for vores indsatser er at de etableres i samarbejde med en kommune. Det vil sige at for indsatsen kan etableres, skal der foreligge en bevilling eller en henvisning. Du er dog altid velkommen til at kontakte os, hvis du skulle have spørgsmål eller ønsker at høre nærmere.

Kommunikation og samspil i familien

Vi arbejder med at synliggøre og videreudvikle både barnets og forældrenes bidrag til samspil. Tilgangen er tværfaglig og der arbejdes ofte med en kombination af verbale og nonverbale teknikker. Forældre introduceres til konkrete aktiviteter og enkle lege, som kan motivere til at øge kommunikation og samspil.

Den tværfaglige koordinering foregår ofte i et samarbejde med logopæder, fysio- og ergoterapeuter eller musikterapeuter.

Udredning og undersøgelse

Der kan undertiden være behov for en egentlig psykologisk udredning for at klarlægge den enkeltes vanskeligheder af kognitiv og/eller emotionel karakter. Det kan f.eks. dreje sig om neurologiske dysfunktioner, personlighedsmæssige forstyrrelser eller andre vanskeligheder, der, når de erkendes, bliver mulige at rådgive i forhold til.

Den psykologiske udredning belyser ressourcer og vanskeligheder og peger på evt. særlige behov for støtte. Afhængig af problemstillingen kan den omfatte:

 • Samtale med barnet/den unge og/eller forældre og/eller pædagogisk personale
 • Anamnese
 • Observation
 • Kognitiv testning (begavelsesniveau)
 • Projektiv testning og rating scales (personlighed og social funktion)
 • Udfærdigelse af rapport
 • Formidling til barnet/den unge, forældre og professionelle.

Neuropsykologisk udredning

Den neurologiske udredning tilrettelægges afhængig af henvisningsårsagen, som enten kan være en kendt hjerneskade eller ukendt/ikke påvist dysfunktion i hjernen, som viser sig som vanskeligheder i dagligdagen.

Psykologen vil ud fra sit kendskab til hjernens funktioner relatere vanskelighederne til en eller flere kognitive funktioner og lade undersøgelsen tage udgangspunkt i disse. Undersøgelsen indeholder en:

 • Samtale med barnet/den unge og/eller forældre og/eller pædagogisk personale
 • Anamnese
 • Observation
 • Afdækning ved hjælp af tests og rating scales af:
  • Generelt funktionsniveau
  • Opmærksomhedsfunktion
  • Hukommelsesfunktion
 • Sproglig funktion
 • Visuel/spatial funktion
 • Social kognitive funktioner
 • Eksekutive funktioner
 • Udfærdigelse af rapport 
 • Formidling til barnet/den unge, forældre og professionelle

Rådgivning og vejledning

På baggrund af faglig viden og erfaring rådgiver vi familier, professionelle eller andre i forhold til at klarlægge problemerne og konsekvenserne af mulige tiltag.

Rådgivning er kortere forløb, hvor formålet kan være at få præciseret en problemstilling og evt. henvise til rette behandling.

Gruppeforløb

Psykoeducation er en pædagogisk undervisende interventionsform, som er rettet mod 3 mål:

 • Information
 • Færdighedstræning
 • Emotionel støtte

Gruppeforløb vil ofte tage afsæt i denne tankegang og vil blive tilbudt i sager, hvor dette vurderes som relevant og i samarbejde med hjemkommunen.

Søskendegrupper

Vi etablerer løbende grupper for søskende i den skolesøgende alder til børn med fysisk og psykisk handicap. Formålet med grupperne er at give søskende mulighed for at dele oplevelser, udveksle erfaringer og få alderssvarende viden om handicap og vanskeligheder, dels i forhold til egen undren, dels for at kunne svare på spørgsmål fra omgivelserne.

Helhedsorienteret tilgang

Psykologerne har alle en grundlæggende terapeutisk træning og erfaring med undervisning, vejledning og rådgivning.

På IKH er vi ikke ensrettede i én bestemt psykologisk retning. Vores tilgang er overvejende kognitiv – systemisk - integrativ, hvilket betyder, at vi udover praktisk anvendelse af kognitive og systemiske metoder i behandlingen af børn, unge og voksne tillige integrerer andre vidensbaserede metoder afhængig af problemstillingen.

Vi arbejder ud fra en helhedsforståelse af mennesket og inddrager derfor både metoder og erfaringer, der er tilpasset det enkelte menneskes behov og forudsætninger - ligesom vi i høj grad fokuserer på individets ressourcer frem for en ensidig centrering om vanskelighederne. 

Samarbejdspartnere

I vores daglige arbejde er det ofte nødvendigt og befordrende for bearbejdning af vanskeligheder, interventioner eller langsigtede målsætning at indgå i et samarbejde med personer i klienternes private eller professionelle netværk, det kunne være:

 • Institutioner og skoler
 • Kommuner / PPR
 • Barnets / klientens netværk
 • Praktiserende læger