På IKH baserer vi vores faglige praksis på et holistisk menneskesyn og arbejder tværfagligt (re)habiliterende og helhedsorienteret med afsæt i en systemisk tilgang.

Vores specialiserede team tilbyder en lang række af metoder og tilgange indenfor specialrådgivning og -undervisning. Vi vælger altid metoder og redskaber på baggrund af en tværfaglig drøftelse af, hvad der vil give den største værdi for borgeren.

Hvad består NCL og Spielmeyer- Vogt tilbuddet af?

IKH leverer højt specialiseret udredning og rådgivning i borgerens hjem, til fagpersoner i kommunen og lokalt i skole eller institution.

Udredningen

Vi tilbyder udredning i forhold til generelt funktionsniveau og specifikke delproblematikker som følge af NCL-diagnosen. Udredningen kan for eksempel være i forhold til kommunikationsevne, sociale funktioner, hukommelse, kognitivt funktionsniveau, eksekutive funktioner og opmærksomhed, mobilitet, fin- og grovmotoriske funktioner, sansemotorik og synsmæssige vanskeligheder.

Vores udredning er baseret på ICF og kan blandt andet omfatte samtaler, (video)observation, interview med borger, pårørende og personale, anamneseoptegnelser, vurdering af omgivelsernes indvirkning på trivsel og adfærd samt test. Vi tilrettelægger altid udredningen med henblik på anvendelighed i praksis.

Rådgivningen

Vi rådgiver blandt andet om kompenserende indsatser i forhold til kognitive, fysiske, sociale og kommunikative vanskeligheder samt funktionstab og tilpasninger i hjem og skoletilbud.

Rådgivningsforløbene bliver altid tilrettelagt med afsæt i den enkelte borgeres situation og udviklingspotentiale i forhold til at udvikle færdigheder, som borgeren får behov for senere.

Hvem består NCL-teamet af?

NCL-teamet består af specialpædagogiske konsulenter, psykologer, socialrådgiver, synskonsulent, logopæd, fysioterapeut, ergoterapeut og musikterapeut.

Teamet bygger sin specialviden på mange års relevant erfaring med børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, progredierende og livstruende sygdomme. Vi har bred erfaring med at rådgive kommuner, afholde netværksmøder og koordinere sager samt indgående viden om indsatser indenfor service-, specialundervisnings- og sundhedsloven.

Alle specialister har efteruddannelse indenfor konsultativt arbejde, supervision og procesfacilitering. De har erfaring med undervisning og formidling. Herudover kan alle specialister facilitere svære samtaler med borgere og pårørende samt håndtere processer præget af højt konfliktniveau. Flere specialister har også erfaring som VISO-specialist og/eller som specialist indenfor palliation til børn, unge og deres familier.

Derudover henter NCL-teamet løbende sparring fra IKHs andre specialister samt relevante samarbejdspartnere herunder CSS læge, neuropædiatriske og børnepsykiatriske konsulenter.