På IKH tilbyder vi et koordineret tværfagligt ressource- og mesteringsforløb med undervisning og vejledning målrettet personer med længerevarende symptomer efter hjernerystelse. Du kan enten blive visiteret til et forløb gennem din kommune eller søge selv gennem VISO.

Formål

Gennem et tværfagligt og koordineret forløb med psykoedukation og vejledning undervises borgeren i kompenserende strategier og redskaber til at mestre følgerne efter hjernerystelse. Målet er en signifikant forbedring af symptomer, livskvalitet og aktivitetsniveau, så vedkommende kan deltage så aktivt som muligt i arbejds- og sociallivet.

Der er tale om individuelt tilrettelagt forløb, hvor der efter en udredning, sammensættes forløb samt mål i samarbejde borgeren. Er det relevant tilrettelægges forløbet desuden i samarbejde med henviser. 

Studerende kan søge om et forløb gennem deres uddannelsessted.

Vil du vide mere eller henvise en borger?

Kontakt afdelingsleder Anette Skovgaard:

Mobil: 29221913, email: Anette.Skovgaard@ps.rm.dk

Hvis du henvender dig om en specifik borger skal du skrive på sikkermail post.commotio@ps.rm.dk.

Hvem kan henvises til et forløb?

Forløbet er målrettet borgere, som har en dokumenteret hjernerystelse og som stadig oplever mindst tre af de nedenstående symptomer efter tre måneder:

 • Lydfølsomhed
 • Synsforstyrrelser
 • Hukommelsesvanskeligheder
 • Manglende koncentrationsevne over længere tid
 • Hovedpine
 • Søvnbesvær
 • Øget irritabilitet
 • Manglende energi
 • Svimmelhed.

Symptomerne forværres typisk af overbelastning. Tilstanden kan i nogle tilfælde være kompliceret af depression og angst. Konsekvenser af tilstanden kan være, at borgeren ikke er i stand til at være aktiv deltager i eget liv - herunder arbejde, studie og socialliv.

Hvem møder man?

Det faste team består af en neuropsykolog og fysioterapuet. Læsekonsulent og audiologopæd kan indgå i forløbet efter behov. Ved synsforstyrrelser drøftes mulige løsninger på dette med borger.

Borgeren vil igennem hele forløbet blive fulgt af koordinatoren

(neuropsykolog), som sikrer sammenhæng før, under og efter forløbet og koordinerer med det øvrige team på IKH.

Symptomer efter hjernerystelser - indhold

Forløbet består af en forsamtale og et forløb. I begge moduler indgår fast en neuropsykolog og en fysioterapeut. 

Forsamtale

Målet med samtalen er afklaring af om borgeren kan profitere af et forløb ved IKH, og hvad forløbet skal indeholde for at borgeren opnår forbedring af funktionsniveau og strategier til at kunne deltage så aktivt som muligt i eget liv. Samtalen foregår ved neuropsykolog og fysioterapeut

Forsamtalen omfatter:

 • Indhentning og gennemlæsning af journalmateriale
 • Samtale med borger med neuropsykolog og fysioterapeut
 • Udarbejdelse af rapport med forslag til videre forløb og interventioner. 

Forløbet

Målet med forløbet er, at borgeren får redskaber til at mestre livet med følger efter hjernerystelse og efter endt forløb oplever signifikant forbedring af symptomer, livskvalitet og aktivitetsniveau. 

Forløbet består af undervisning i kompenserende strategier, rådgivning og vejledning ved fysioterapeut og neuropsykolog.

Forløbet tilrettelægges efter borgerens behov og kan veksle mellem individuelle- og gruppeaktiviteter.

Varighed

Forløbets tidslige udstrækning vil blive tilrettelagt, så det passer ind i den enkelte borgers symptombillede. Varigheden er typisk op til seks måneder.

Overordnet indhold i basismodulet

 • Psykoedukation (undervisning)
 • Træning i kompenserende strategier i forhold til energiforvaltning mm.
 • Samtaler med psykolog med fokus på indsigt i og bearbejdning af faktorer, der vedligeholder symptomerne
 • Undervisning i teknikker til afspænding og øget kropsfornemmelse
 • Fysisk træning og plan for gradueret optræning
 • Mestring og afklaring af ressourcer.

Omfang

Omfanget af indsatsen varierer alt efter sagens kompleksitet og tilrettelægges individuelt efter borgerens behov. Et typisk forløb varierer mellem 20 - 30 timer (inklusive koordinering og dokumentation). 

Hvis det skønnes nødvendigt for, at borgeren kan nå de fastsatte mål, kan koordinator søge om ekstra timer.

Prisen på et forløb varierer efter sagens kompleksitet og omfang.

Afslutning

Afslutningsvist udarbejdes en rapport med beskrivelse af funktionsniveau og kompenserende strategier og vejledninger.

Anette Skovgaard

Afdelingsleder for 
Læse/IKT-afdelingen, Høreafdelingen,
Psykologerne/Psykologkorpset

Tlf 29 22 19 13

Sådan kan du selv søge om et VISO forløb

Oplever du langvarige følger efter hjernerystelse har du mulighed for at få hjælp gennem vores VISO tilbud.

Kommunale sagsbehandlere har også mulighed or at søge om et forløb til borgere med langvarige følger efter hjernerystelse gennem VISO. 

Både borgere og sagsbehandlere finder henvendelsesskemaet her: https://socialstyrelsen.dk/viso/kontakt-viso 

Det er VISO, der visiterer til et forløb. Ønsker du har søge om et forløb skal du udfylde et henvendelsesskema på VISOs hjemmeside. Vær opmærksom på, at VISO gerne vil have at du medsender diverse papirer fra læge etc., så det er en god ide at have dem klar til upload, når du går i gang med at udfylde skemaet. Bemærk at du lander på VISOs hjemmeside, når du trykke på linket.

Til studerende
Er du studerende på en videregående uddannelse kan du søge om et udredningsforløb gennem dit studiesteds SPS-vejleder.