Med loven om hjemmetræning har kommunerne fået en række nye opgaver. Hvis I har brug for specialiseret viden og erfaring indenfor arbejdet med børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, kan I hente hjælp hos os.

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) kan bl.a. bidrage i følgende opgaver: 

 • Vurdering af muligheder og behov for hjemmetræning
 • Udredning som grundlag for vurdering og visitation til hjemmetræning
 • Sammensætning af konkrete hjemmetræningsforløb eller alternative behandlingsmetoder
 • Opfølgning og tilsyn med hjemmetræning

Vi sammensætter et tilbud efter jeres behov og kan bl.a. inddrage fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, specialiserede konsulenter, logopæder, psykologer og IT-konsulenter.

Hvordan kan I få hjælp til vurdering og visitation? 

IKH kan deltage i vurderings- og visitatitonsarbejdet i forbindelse med hjemmetræning. Vi kan bl.a. hjælpe med journallæsning og videnopsamling samt deltage i vurderingsudvalgsmøder. 

Vores specialister kan vurdere oplysningsbehov og følge op på beslutningerne med baggrund i en tværfaglig specialiseret tilgang. 

Endeligt kan vi kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold til hjemmetræningens art og omfang. 

Hvordan kan I få hjælp til udredning?

IKH kan foretage udredning enten i nærmiljøet eller på IKH. Typisk vil udredningen indeholde:

 • Afdækning af familiens behov, forventninger og mål
 • Målsætninger på kort og lang sigt (ICF målsætningsmateriale)
 • Vurdering af barnets funktionsniveau ud fra målsætninger
 • Kvalificering af vurderingsudvalget 

Vi hjælper også gerne med den skriftlige formidling af udredningen til familien og vurderingsudvalget. Som specialister kan vi planlægge individuelle løsninger på baggrund af kompleksitet og de kommunale faglige ressourcer. 

Hvordan kan I få hjælp til tilsyn med hjemmetræning? 

Vi tilbyder to årlige opfølgningsbesøg hos familien af relevante fagpersoner. Her følger vi op på de fastlagte mål for hjemmetræningen og foretager eventuelle justeringer efter behov i samarbejde med familien. 

Tilsynet foregår altid i samarbejde med jer som kommune, der har tilsynspligten, og kan indeholde:

 • Forberedende møde i tilsynsteam og planlægning af tilsyn
 • Tilsyn i forhold til vurderingsudvalgets opsatte mål, udviklingsperspektiver og status
 • Tilsyn i forhold til barnets og familiens trivsel
 • Observation af træningsindsats og rammer i hjemmet
 • Justering og tilpasning af hjælpemidler og træningsredskaber
 • Medvirke til opsætning af nye mål for den næste periode i samarbejde med forældre og det kommunale tilsynsteam
 • Afsluttende rapportskrivning i forbindelse med tilsyn

Hvis I ønsker at høre mere om vores tilbud til kommunerne, kan I kontakte afdelingsleder Ingeborg Lysdal på 61 12 66 89 eller på mail inglys@rm.dk