IKH gør meget ud af, at vores specialisters viden og praksiserfaringer bliver omsat og gør gavn i kommuner og regionale institutioner over hele landet. Vores berøringsflade med mange målgrupper i hele landet er samtidigt med til at holde specialisterne opdaterede både om kommunal organisering, udviklingen på det specialiserede handicapområde og nationale vejledninger til praksis og ikke mindst praksisviden.  

Børneområdet består aktuelt af to afdelinger med i alt seks underafdelinger. Vi er stolte af, at IKHs børneområde under forårets corona-nedlukning vandt endnu et 5-årigt udbud på det specialiserede børnehandicapområde.

Udvikling efteråret 2020

Vi arbejder kontinuerligt med udvikling og dokumentation af ny viden og de erfaringer vi gør os i vores arbejde på det specialiserede børneområde. Vi har sager i hele landet og samarbejder på tværs af fag, kommuner, regioner og styrelser. Vi formidler viden gennem kurser, artikler og metodebeskrivelser. I det følgende kan du orientere dig kort i nogle af de projekter som har fokus i efteråret 2020.

Problematisk skolefravær
Vi har flere vidensprojekter i gang, blandt andet om problematisk skolefravær, hvor flere af vores behandlere er tilknyttet VISO's nationale netværk om skolevægring. Derudover underviser vi på et af videnskurserne i børnekataloget. Du kan læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/malrettede-kurser-for-ledere-og-medarbejdere-pa-borne-og-ungeomradet

Skolestart for børn med særlige behov har længe haft vores fokus, da forskning viser, at trivsel omkring skolestart får afgørende betydning for barnets læring, og at en dårlig start kan aflæses flere år efter. Du kan læse mere om skolestart her: https://www.sku.rm.dk/om-ikh/nyheder/ikh-nyheder-2020/born-med-sarlige-behov-i-overgangen-fra-dagtilbud-til-skole/

Babyer i alderen 0-24 måneder har også vores særlige blik, og vi arbejder i øjeblikket med at finde den bedste form til at formidle vores viden enten som kurser eller på anden vis. Vi ser frem til at kunne fremlægge et produkt, som er relevant for kommunale fagpersoner i PPR og dagtilbud samt sundhedsplejen.

Familieorientering og tværfaglig tilgang er også temaer i vores interne vidensarbejde. Begge emner forløber som interne spor, hvor vidensgrupperne fremlægger oplæg og skaber dynamik.

Nyt fra på VISO-området

IKHs børneområde er nu VISO-leverandør på følgende områder og leverer ydelser til fagpersoner og forældre i alle landets kommuner vedr.:

Førskolebørn med komplekse vanskeligheder herunder sproglige, motoriske, kognitive, sociale samt sjældne diagnoser og funktionsnedsættelser.

- Møder du børn med disse problemtikker kan du i samarbejde med PPR og sagsbehandler visitere førskolebørn til udredning og rådgivningsforløb hos os.

Visitation sker via vores hjemmeside og sikker post: Specialrådgivning for VISO førskolebørn - Specialområde Kommunikation og Undervisning (rm.dk)

 

En del af VISOs leverandørnetværk. Møder du børn i en af følgende målgrupper kan du via en henvendelse til VISO modtage ydelser fra IKHs specialister. Det er VISOs konsulenter som visiterer til IKH, hvorefter IKHs specialister kører ud i barnets kommune og leverer udredninger og rådgivninger på det sociale område og specialundervisningsområdet.

IKH's specialister leverer VISO-ydelser på følgende områder:

  • Udviklingshæmning fx i kombination med kommunikationsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelse og en flerhed af psykiske vanskeligheder.

  • Medfødt hjerneskade fx i kombination med kognitive funktionsnedsættelser, herunder eksekutive vanskeligheder, kommunikationsvanskeligheder, motoriske- og sansemæssige funktionsnedsættelser og børn og unge med medfødte alkoholskader.
  • Vanskeligheder med tale og sprog fx i kombination med Multiple funktionsnedsættelser, udviklingshæmning, Hjerneskade og motoriske funktionsnedsættelser.

  • Svære komplekse psykiske vanskeligheder fx i kombination med social isolation og adfærdsproblematikker.

  • NCL / spielmeyer-vogts sygdom, hvor målgruppen er børn, unge og voksne samt fagpersoner og forældre.

Ønsker du at få et barn visiteret til et af de overnstående tilbud kan du udfylde et henvendelsesskema på VISOs hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/viso/Til-fagfolk