Hvad optager vores specialister, når de ikke lige sidder overfor en borger?

Vi har spurgt, neuropsykolog og koordinator ved IKHs tilbud for borger med langvarige følger efter hjernerystelse Ann Charlotte Christophersen. Læs med i det nedenstående.


"Jeg er særligt optaget af IKHs rådgivningsforløb målrettet personer udfordret af langvarige symptomer efter en hjernerystelse. Vurderet ud fra antallet af henvendelser til IKH er efterspørgslen betydelig. Desværre er adgangen til hjælp vanskeliggjort af manglende finansiering. Til efteråret publiceres de første Nationale Kliniske Retningslinjer for hjernerystelse. Forhåbentligt vil disse bidrage til at skabe mere opmærksomhed på de udtalte negative konsekvenser - personligt og samfundsøkonomisk - af at gruppen af borgere med langvarige symptomer i alt for mange tilfælde er overladt til sig selv. ikke mindst i lyset af solid evidens for, at des tidligere relevant hjælp tilbydes, des bedre er prognosen.

I juni måned publicerede forskere tilknyttet Dansk Center for Hjernerystelse en artikel i det internationale tidsskrift Neuropsychological Rehablitation. Artiklen beskriver resultaterne af et studie, hvor man undersøgte 22 hjernerystelsesramtes egne perspektiver på, hvordan sundhedsprofessionelle og fagpersoner kan have en hæmmende eller fremmende indflydelse på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Respondenterne var alle i ordinær beskæftigelse, da de pådrog sig hjernerystelse og blev interviewet mellem 2 og 5 år efter. En tematisk analyse af interviews resulterede i tre hovedtemaer:

  1. Forholdet mellem den hjernerystelsesramte og arbejdspladsen: Manglende tilpasninger i arbejdsforhold såsom nedsat arbejdstid og modifikationer af det fysisk arbejdsmiljø (f.eks. støjreduktion) og manglende støtte fra kolleger udgjorde barrierer for tilbagevenden til arbejde.
     
  2. Praktiserende læge: I forhold til denne oplevede deltagerne i undersøgelsen, at praktiserende læge både manglede muligheder for at henvise til relevante tiltag og ikke tilbød relevant og individualiseret rådgivning.
  3. Det kommunale system: Deltagene oplevede at blive mødt med mistillid, opfølgningsmøder var for hyppige, var unødvendige og var ikke målrettet det at have følger efter en hjernerystelse. Henvisninger til rehabiliteringstiltag skete for sent i forløbet.

Studiet viste, at det kan være en vanskelig proces for patienter med længerevarende symptomer efter hjernerystelse at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

Studiet afspejler oplevelser, som vi genkender fra samtaler med borgere, vi yder rådgivning til på IKH. Det afspejler også vores fagprofessionelle oplevelse af at agerer i et felt, hvor strukturelle forhold er en barriere for at de ramte kommer sig bedst muligt og hurtigst muligt, og hvor nyere forskningsbaseret viden synes ganske langt fra at blive omsat i praksis i social- og sundhedssektoren."

Du kan læse mere og studiet og finde link til artiklen på Dansk Center for Hjernerystelses hjemmeside: https://dcfh.dk/nyt-studie-giver-viden-om-noedvendige-tiltag-for-hjernerystelsesramte/

 

Søg om et forløb på IKH

Vil du gerne vide noget om IKHs tilbud til borgere med langvarige følger efter hjernerystelse? Læs mere her: https://www.sku.rm.dk/ydelser-og-takster/psykologbistand-sagssupervision/langvarige-folger-efter-hjernerystelse/ Her kan du også læse om, hvordan du som borger eller fagperson kan søge om et tilbud gennem VISO.

Ann Charlottes faglige profil

Ann Charlotte har været ansat på IKH siden 2018. Som neuropsykolog på IKH yder hun rådgivning og koordinerer det tværfaglige forløb for borgere med længerevarende symptomer efter pådragelse af hjernerystelse.

Hun underviser indenfor neuropsykologiske emner og superviserer, bl.a. i den kommunale sektor og på bosteder. Derudover udarbejder hun neuropsykologiske undersøgelser og har samtaleforløb og/eller rådgivning med borgere og pårørende i forbindelse med erhvervet hjerneskade og de udfordringer, der kan følge heraf.

Ann Charlotte har primært beskæftiget sig med neurorehabilitering siden hun i 2005 blev færddiguddannet psykolog. Hun har været ansat på hjerneskadecenter, på en bo- og genoptræningsenhed, i psykiatrien og på Hammel Neurocenter.

Hun har en specialistuddannelse indenfor klinisk neuropsykologi på voksenområdet.