Vi har talt med koordinator i Specialrådgivningen Line Nørgaard Borgbjerg. Line sætter i interviewet ord på, hvad der gør IKH til noget særligt, og hvordan vi bidrager i sager med børn med komplekse eller sjældne diagnoser rundt i landets kommuner.

Hvad gør IKH til noget særligt på børneområdet?

Det særlige ved IKH er, at vi arbejder både bredt og specialiseret. Vi har mange forskellige typer opgaver i huset og dækker et stort børneområde både i Specialrådgivningen, FamilieFOKUS og i Specialrådgivningen for VISO, der dækker KaS samt fem andre VISO opgaver. Det betyder, at vi hvert år møder mange børn og familier rundt i landet med mange forskellige aldre og diagnoser. Selv de mest sjældne diagnoser har vi ofte set flere eksempler på. Vi har både børn i egne hænder til udredning og behandling, og får indsigt i komplekse sager gennem vores rådgivning og undervisning til kommuner. Det gør, at vi kan favne meget bredt og dække et stort fagfelt, men samtidig bevare en høj specialisering i opgaveløsningen.

Vi er præget af en stærk faglighed både tværfagligt og monofagligt, og vægter systematik og metodebevidsthed højt. De mange forskelligartede opgaver på børneområdet går hånd i hånd, selvom de er forskellige og løses forskelligt. Det er noget af det, der kendetegner os og er med til stadig at gøre os særlige. For os er tværfaglighed en kultur, der er blevet levet, dygtiggjort og sat ord på gennem mange år. Det gør, at alle faggrupper ser en gevinst i at arbejde tværfagligt, men også er bevidste om deres monofaglige kunnen og kender deres egne faggrænser.

De gode relationer til børn og familier er et vigtigt omdrejningspunkt

For disse særlige familier handler det ikke kun om vores faglighed, men også om vores relationelle kompetencer. I Specialrådgivningen benytter vi en familiecentreret og hverdagsrehabiliterende tilgang, som bygger på et helhedsorienteret syn på både barn og familie. Det relationelle er ikke kun et spørgsmål om mavefornemmelse og menneskelig kemi, men en metodisk overvejelse - og det styrker vores samarbejde med familierne.

Vi har arbejdet biopsykosocialt gennem mange år og er vant til at diskutere det relationelle både i faggrupper og konkrete sager. Det gør, at vi er meget bevidste om, hvordan vi selv påvirker familierne, og hvad der fungerer mest hjælpsomt i deres særlige livssituation. Samtidig har vi opbygget et fælles sprog og bevidsthed internt i organisationen, der gør, at vi kan stoppe op og tage sager til overvejelse, så straks vi oplever, at det relationelle ikke fungerer optimalt.

Hvordan kan vi styrke kommunerne rundt i landet?

Mange kommuner er pressede på økonomien, og har været nødt til at trække specialiserede opgaver hjem. Men de meget komplekse sager på børneområdet kræver ofte en vis kapacitet, som kan være svær at oparbejde for især de små kommuner. Her tilbyder vi både faste aftaler med kommuner på abonnement, eller kommuner kan tilkøbe os i sager med børn med sjældne diagnoser eller familier i særligt svære situationer.

IKH kommer med en bred faglighed og specialisering, som kommunerne kan benytte både til rådgivning eller vejledning i konkrete sager og undervisning af kommunale fagpersoner. Vi samarbejder gerne med kommunerne for at sikre den rette systematik og metodebevidsthed i opgaveløsningen, eller for at løsne op i sager, hvor relationen mellem kommunen og familien er kørt fast.

Hvilken forskel gør vores arbejde på samfundsniveau?

Vi kan gennem vores behandlingsindsatser hjælpe børnene til at forbedre deres funktionsniveau og opnå nye færdigheder og ny udvikling, hvilket naturligvis er af afgørende betydning for det enkelte barn og den enkelte familie. Det handler om, at vi kan gå ind i sagerne med vores høje faglighed og specialisering. Ligesom vi kan bidrage til bedre trivsel, udvikling og livskvalitet hos det enkelte barn og familie ved at tage udgangspunkt i barnets motivation og ressourcer for at arbejde med barnets vanskeligheder. Det alene er vigtigt og essentielt - hvert barn har værdi i sig selv.

Derudover er det set i et større samfundsperspektiv også vigtigt, da det giver barnet og familien bedre mulighed for et liv med størst mulig selvhjulpenhed, selvstændighed og livsmestring samt for et socialt liv med fællesskaber, et liv med skole og uddannelse og på sigt et liv med jobmuligheder.

Hvordan ser du IKHs rolle i fremtiden?

Vi er i øjeblikket ved at udvikle nye ydelser i dialog med kommunerne. For os handler det om at kunne levere de ydelser, som kommunerne er interesserede i, og som kan imødekommende børn med særlige behov, også selvom vi bliver nødt til at ændre måden, vi bruger hinanden på, og organiserer os internt. Det vigtigste er, at vi bevarer en høj kvalitet og faglighed - så vi kan blive ved med at tilbyde de bedste og mest effektive løsninger.

Et nyt fokuspunkt er blandt andet temadage for fagpersoner eller forældre til børn med sjældne diagnoser. Her sidder IKH med kontakt til mange kommuner og kan samle en gruppe på tværs, der gør det enkelte tilbud mere målrettet. Et andet fokuspunkt er målrettede søskendegrupper, hvor vi også vil kunne samle en gruppe på tværs af kommuner. Endelig ser vi en fremtid indenfor hjemmetræning, hvor IKH gennem mange år har ydet hjemmetræning bredt rundt i regionen, og kan hjælpe kommunerne med at etablere egne hjemmetræningshold, der bygger på den familiecentrerede og hverdagsrehabiliterende tilgang. Ligesom vi ønsker at komme bredere ud med vores Neuroteam for børn med erhvervet hjerneskade, hvor vi har helt særlige kompetencer og erfaringer i forhold til at løse opgaver tværfagligt og specialiseret.

Det arbejder vi med i Specialrådgivningen

Specialrådgivningen består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, psykologer og logopæder.

 • Vi løser tværfaglige eller monofaglige indsatser til børn og familier for kommuner rundt i landet (både som tilkøb eller abonnement).
 • Genoptræning under sundhed og omsorg (både almen og specialiseret rehabilitering)
 • Tidlig indsats med henvisning fra sygehus
 • Udbydelse af eget hjemmetræningstilbud og tilsyn på hjemmetræning i andre tilbud end vores eget
 • Neuroteam på sager med erhvervet hjerneskade
 • Deltagelse i projekter og forskning
 • Afholdelse af temadage, undervisning og kursusdage.

Faglig profil Line Nørgaard Borgbjerg

 • Line Nørgaard Borgbjerg er konstitueret afdelingsleder for Specialrådgivningen.
 • Hun er uddannet fysioterapeut og har de sidste fire år arbejdet på IKH både i Specialrådgivningen, FamilieFOKUS og KaS. Desuden har hun været klinisk underviser.
 • Hun er specialiseret i børn med erhvervet hjerneskade og har tidligere arbejdet på Hammel Neurocenter.
 • I sin rolle som konstitueret afdelingsleder har hun fokus på den konkrete opgaveløsning i Specialrådgivningen, hvordan vi sikre kvalitet i vores ydelser, og hvilke udviklingsområder, vi kan profilere os på i fremtiden.