Tværfagligt samarbejde virker ofte ressourcekrævende og besværligt. Men når det lykkes at gøre målbevidst, kan det højne både effektivitet og kvalitet i særligt komplekse sager. I Specialrådgivningen tilgår vi alle sager fra en tværfaglig vinkel, og har altid flere forskellige fagligheder tilknyttet en sag. ABA-supervisor Nanna Agerbak Halvorsen og ergoterapeut Anne Thulin samarbejder blandt andet i komplekse sager med børn med autisme. De bruger hinanden til at kvalificere hypoteser, opstille målsætninger og sikre den helt rigtige indsats for disse særlige børn.

Når to plus to giver fem

De børn, som bliver henvist til Specialrådgivningen, kan have både adfærdsmæssige, sproglige, motoriske, sensoriske og kommunikative vanskeligheder. Ofte er det ikke tydeligt, hvor problemerne ligger. Det kræver en specialiseret tværfaglig indsats, hvor man kommer hele vejen rundt om barnet. Når Nanna Agerbak Halvorsen og Anne Thulin tilgår sagerne fra en tværfaglig vinkel, giver det et unikt indblik, som ikke kan opstå, hvis de arbejder hver for sig. Det er som om, at to plus to giver fem - og de får pludselig mange flere redskaber til at forstå barnets adfærd. Det gør det lettere at yde en kvalificeret indsats og give familierne de rigtige redskaber til at optimere barnets potentiale.

Vi mener, at det giver god mening i forhold til familier, der i forvejen er meget belastede, at de ikke skal igennem fem forskellige konsultationer, hvor de selv må samle trådene bagefter, men at vi kan komme til dem som et samlet team og give en fælles kvalificeret vejledning” siger Nanna Agerbak Halvorsen. Og tilbagemeldingen fra familierne er entydig; tværfaglighed styrker kvaliteten.  

Nanna.jpg

Nanna Agerbak Halvorsen er ABA-supervisor i Specialrådgivningen.

Det handler om at finde de rigtige redskaber

Selvom man har et ønske om at arbejde tværfagligt, kan det være en udfordring at opstille fælles tværfaglige mål. Men hvis det tværfaglige samarbejde for alvor skal give mening, er det vigtigt at undgå at arbejde parallelt, og rent faktisk tilgå sagerne sammen. I Specialrådgivningen betyder det blandt andet, at alle fagligheder er med i opstarten af sagerne for at prioritere mål og indsatser. Her er det helt centralt, at alle kan danne sig et helhedsbillede af barnet - og ingen bliver koblet på uden den nødvendige baggrundsviden. Det sikrer nemlig, at målene bliver opstillet i en realistisk og virkningsfuld rækkefølge, der tager højde for hele barnet - og at der bliver udvalgt de relevante kompetencer fra sag til sag.

“Tværfaglighed er ikke bare et spørgsmål om at hive alle fagligheder op af værktøjskassen, men et spørgsmål om at finde ind til kernen af problematikken, danne sig fælles hypoteser og tage de rigtige redskaber frem i den konkrete sag. Det nytter jo ikke at forsøge at skabe et roligt miljø omkring et barn, hvis det i virkeligheden er noget fysisk, som forstyrrer” siger Anne Thulin.

Anne.jpg

Anne Thulin er ergoterapeut i Specialrådgivningen.

Vi kan spille bolden op ad hinanden

De fleste specialister kender nok følelsen af at være kørt fast i en sag, hvor interventionen ikke har den ønskede effekt eller årsagerne er svære at finde. I Specialrådgivningen har det tværfaglige samarbejde medført et naturligt flow i huset, hvor færre sager kører fast. Her er der altid mulighed for at bringe temaer op i et tværfagligt forum eller få nye briller på sin sag. I sidste ende betyder det også forhøjet effektivitet i sagsgangen.

“Det er en succes, når vi oplever, at vi kan bringe noget nyt på banen, som kan være med til at rykke barnet. Her er det tværfaglige samarbejde med til at løfte kvaliteten i de ydelser, som vi kan levere” siger Anne Thulin og Nanna Agerbak Halvorsen.

De er enige om, at det er sjovere og mere tilfredsstillende at gå på arbejde, når de har mulighed for at vende sagerne i et tværfagligt forum, hvor der er plads til at summe og tænke sammen. I Specialrådgivningen møder de hele tiden et nyt barn og en ny unik familie, hvor ingen på forhånd har nøglen. Her giver det en øget tryghed at vide, at de kan levere et kvalificeret stykke arbejde i svære og komplekse sager. Det bedste råd til andre, der vil arbejde mere tværfagligt, er derfor at få nedbrudt fordomme og åbne dørene mellem fagligheder. For så snart det sker, opstår større viden internt og det er muligt at løfte hele indsatsen.