Når vi arbejder med børn med komplekse vanskeligheder, er det vigtigt at tænke tværfagligt og inddrage hele barnets netværk. Ergoterapeut i Specialrådgivningen Anne Thulin beskriver, at relationel koordinering er grundstenen i en sammenhængende, målrettet og helhedsorienteret indsats. Det er med til at give en fælles forståelse for barnets udfordringer og ressourcer.

Anne Thulin portræt.jpg

En fælles retning for det enkelte barn 

Der er ofte et stort professionelt netværk omkring børn med komplekse udfordringer. Netværket kan bestå af dagpleje, børnehave, skole-team, PPR, sagsbehandler, fysio- og ergoterapeut, der sammen med forældrene alle er vigtige brikker, som man bør tænke ind i barnets samlede forløb. Den relationelle koordinering er uden tvivl ressourcekrævende, og det kan være en udfordring at få flere lovgivninger til at tale sammen. Til gengæld er det den mest rigtige vej at gå, da vi med alles viden får sikret en fælles forståelse, og kan sætte retningen for, hvordan barnet udvikler sig bedst muligt i sit nærmiljø.

I Specialrådgivningen tager vi blandt andet udgangspunkt i ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health). Her kigger vi på, hvad der spiller ind på barnets evne til at kunne deltage og være i aktivitet ud fra de ressourcer og udfordringer, der kan være i forhold til barnets fysik, psyke, miljø og mestringsevne. 

 

ICF modellen Neuro.png

ICF modellen. Kilde: Neurorehabilitering Toftegården, Viborg Kommune. 

Vi arbejder derudover blandt andet med målsætninger ud fra Goal Attainment Scaling (GAS). Det sker i samarbejde med forældre og gerne sammen med barnets kontaktlærer eller pædagog. Men det er ikke nok at sætte målene, vi skal også blive enige om, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan, netop for at sikre den samstemthed, der giver den sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Forældre er den vigtigste ressource i barnets liv 

Den viden, som forældrene besidder, er lige så vigtig at inddrage, som den viden, de professionelle besidder, og skal tænkes ind i den samlede indsats. Forældrene ved, hvad der motiverer barnet, hvad der skaber glæde og tryghed, de kender barnets døgnrytme og hvordan barnets signaler skal tolkes.

Når nye børn bliver henvist til Specialrådgivningen, starter forløbet næsten altid med en indledende samtale. Her går vi i dialog med forældrene om barnets liv i deres hverdag, om de ressourcer og udfordringer, der er. Men vi taler også om familiens situation og hvilket netværk, der måtte være. De børn og unge, der kan bidrage ind i dialog, får selvfølgelig mulighed for det. 

En af forudsætningerne for, at barnet kan udvikle sig, er forældrenes evne til at håndtere situationen omkring det at have fået et barn med nedsat funktionsevne. Måske bliver forældrene ramt af sorg- og krisereaktioner, frustration over at andre nu er medbestemmende i forhold til, hvad der kan lade sig gøre omkring barnet, og samtidig skal de forsøge at få et familieliv med andre søskende og et arbejdsliv til at fungere. Det er elementer, der øger risikoen for stress betydeligt. Derfor er det vigtigt at støtte forældrene i mestring af den hverdag, de står i, for at indsatsen omkring barnet kan komme sikkert i mål. 

Tværfaglighed sikrer en helhedsorienteret indsats 

Relationel koordinering og tværfaglighed går hånd i hånd. Det er grundstenen i en helhedsorienteret indsats. I Specialrådgivningen bestræber vi os på at kunne inddrage relevante faggrupper i det omfang, det er nødvendigt, afhængigt af det enkelte barn og indsatsens fokusområder. Et godt tværfagligt samarbejde kræver vilkår, hvor der er mulighed for vidensdeling og fælles forståelse. Det er en forudsætning for at lave gode mål, som alle arbejder hen imod.

“Det er et fintfølende stykke arbejde, der handler om god dialog. At byde ind med egen faglighed og sætte den i spil sammen med andre, og have respekt for andres faglige vinkel, udvise lydhørhed og være nysgerrig - og i sidste ende være villig til at tone sig selv ned, hvis der er andre faggrupper, som er mere relevante” siger ergoterapeut Anne Thulin.

Du kan læse et interview med ergoterapeut Anne Thulin og ABA-supervisor Nanna Agerbak Halvorsen om deres tværfaglige samarbejde på vores hjemmeside her.

Gerd Hultberg

Afdelingsleder for stab
Ansvarlig for kommunikation
Kontakt til Post Commotio

 

Tlf 21 17 91 64