IKH leverer nu et højt specialiseret, helhedsorienteret og tværfagligt tilbud til mennesker med en NCL diagnose herunder Spielmeyer-Vogts sygdom. Tilbuddet leveres i samarbejde med Center for Syn og Hjælpemidler, Aarhus Kommune.

Det nye NCL-team vil tilbyde højt specialiseret rådgivning og udredning til børn, unge og voksne med en NCL diagnose som leverandør for VISO. Tilbuddet vil i høj grad fokusere på inddragelse af brugerne både i tilrettelæggelse af den individuelle indsats og i tilbuddet som helhed.

Helhedsorienteret indsats til en særlig målgruppe

En NCL diagnose kan give både kognitive, fysiske, sociale og kommunikative vanskeligheder samt tab af funktionsniveau. IKHs nye NCL-team bygger derfor på et holistisk menneskesyn og vil arbejde tværfagligt (re)habiliterende med fokus på det hele menneske.

IKHs specialister vil tilbyde en borgernær praksis med mulighed for udredning og rådgivning hjemme hos borgere, til fagpersoner i kommuner eller lokalt i skoler og institutioner.

“Vi vil ligesom i vores andre tilbud af samme karakter tilrettelægge forløb med afsæt i den enkeltes livssituation og udviklingspotentiale, og arbejder med individuelle mål. Gennem tæt samarbejde med forældre, kommune og andre i netværket sikrer vi, at der er fokus på helheden i indsatsen siger afdelingsleder Ingeborg Lysdal.

En NCL indsats kan bl.a. have fokus på tab af funktionsniveau og andre vanskeligheder, mulige kompenserende indsatser samt tilpasning i skole og institution.

Højt specialiseret og tværfagligt NCL-team

Det nye NCL-team kommer til at bestå af specialpædagogiske konsulenter, psykologer, socialrådgiver, synskonsulent, logopæd, fysioterapeut, ergoterapeut og musikterapeut. Teamet bygger sin specialviden på mange års relevant erfaring med at arbejde med børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, progredierende og livstruende sygdomme. Flere arbejder også med palliation til børn, unge og deres familier i FamilieFOKUS.

Det specialiserede team kan tilbyde en lang række af metoder og tilgange. De vil vælge metoder og redskaber på baggrund af en tværfaglig drøftelse af, hvad der vil give den største værdi for barnet, den unge eller voksne. Derudover vil NCL-teamet hente løbende sparring fra IKHs andre specialister samt relevante samarbejdspartnere herunder CSS læge, neuropædiatriske og børnepsykiatriske konsulenter.

Viden og netværkssamarbejde

IKH driver allerede flere landsdækkende tilbud, bl.a. FamilieFOKUS til børn med livstruende og livsbegrænsende sygdomme. Et NCL-tilbud på IKH sikrer derfor, at specialviden indenfor børneområdet bliver forankret med tilknytning til praksis. Det skaber øget vidensgrundlag og et større specialområde til gavn for de børn, unge og voksen, der bliver brugere af tilbuddet.

"Jeg er stolt over, at IKH endnu engang for mulighed for at tilbyde sine kompetencer ind i et specialiseret område på landsplan. Arbejdet med den specifikke målgruppe betyder bl.a., at vi på IKH kan samle yderligere viden om, hvilke indsatser, der giver bedst mening at tilbyde børn og voksne med komplekse diagnoser.“ siger områdechef Gaby Juhl.

Som en del af det samlede NCL-tilbud vil IKH løbende udvikle og formidle anvendelsesorienteret viden om målgruppen til fagpersoner, ligesom vi vil afholde kurser for borgere, fagpersoner og forældre. Herudover tager vi initiativ til at genetablere det nordiske NCL-netværk med deltagelse af relevante brugerforeninger og kompetencecentre i de nordiske lande. Det skal danne grobund for nye samarbejdsprojekter på tværs af videnscentre og lande.

Læs mere om tilbuddet på vores sider om NCL og Spielmeyer-Vogt.

Læs mere om Center for Syn og Hjælpemidler på deres hjemmeside.