Hvad sker der, når et barn bliver ramt af hjernerystelse? Langt de fleste kommer sig i løbet af dage eller uger, men hos nogen kan følgerne være langvarige. De må ofte blive hjemme fra skole i en længere periode og kan ikke deltage i fritidsaktiviteter. Selvom reaktionerne på en hjernerystelse kan være de samme hos børn og voksne, tager det ofte længere tid for børn at komme sig. Et barns hjerne er er under udvikling og følsom for påvirkninger.

Det er afgørende for et barn at være en del af en hverdag i skolen, både fagligt og socialt. Hvis barnet eller den unge i længere tid er udenfor skolelivet, kan der komme en psykisk overbygning med bekymring, tristhed, følelse af isolation og forværring af symptomer. Af samme grund er det afgørende at sætte ind tidligt med den rette indsats, så følgerne ikke bliver langvarige.

Tværfaglig tilgang med fokus på hele barnet

På IKH har vi et tværfagligt tilbud til børn og unge med langtidsfølger efter hjernerystelse. Børnene bliver oftest henvist fra speciallæge på sygehus, fx gennem “Tidlig Indsats” og bliver tilbudt et koordineret forløb over tre måneder. Her møder de typisk en neuropsykolog og en fysioterapeut. Der er også mulighed for at inddrage andre faggrupper som fx logopæd og ergoterapeut. Det tværfaglige team har erfaringer fra mange års arbejde med genoptræning efter hjerneskade, og de kan trække på ressourcer fra Specialrådgivningens viden om børn med særlige og komplekse behov.

Et forløb på IKH begynder altid med en indledende samtale og udredning, hvor vi kortlægger problemet og planlægger den rette indsats, der typisk vil bestå af psykoedukation og rådgivning. I udredningen er vi bl.a. opmærksomme på potentielle differentialdiagnoser. Fysioteapeut Tine Dalsgaard Blond forklarer, at det hele tiden handler om at justere aktivitet og behov for pauser udfra symptomer på overbelastning. Det kan man gøre gennem gradueret optræning, hvor fysioterapeuten prøver forskellige fysiske aktiviteter af i praksis og ser, hvordan barnet reagerer.

Stærkt samarbejde med barnets netværk

For at komme i mål med et vellykket forløb er det afgørende med et tæt samarbejde med barnets netværk. Forældrene udgør en vigtig ressource i udredning af barnets udfordringer, ligesom de naturligvis spiller en rolle i forhold til implementering i hverdagen. Det samme gælder et tæt samarbejde med skolen, der kan være med til at sikre, at barnet kommer mest hensigtsmæssigt tilbage igen. Her handler det igen om at trappe gradvist op og justere løbende, så barnet eller den unge ikke bliver overbelastet.

IKH kan klæde netværket på og give konkret rådgivning i forhold til, hvor meget man kan forvente af et barn efter en hjernerystelse og hvilke krav, der er rimelige at stille. Ofte må barnet være fritaget fra idræt og aflyse fritidsaktiviteter, indtil det har ressourcer nok til at gennemføre en normal skoledag. Og det kan i en periode være nødvendigt at undgå sport med risiko for at slå hovedet.

Efter et forløb på IKH vil barnet enten være færdigbehandlet eller på vej tilbage til en normal aktiv hverdag. IKH indgår også gerne i samarbejde med kommunen i forhold til at iværksætte andre tilbud udenfor vores rammer. Det betaler sig i sidste ende både for barnet og samfundet med en tidligt koordineret indsats, hvor barnet sikkert og fremadrettet får genopbygget sine handlemuligheder i hverdagen.

Læs mere vores tilbud til børn med langvarige følger efter hjernerystelse her.