De børn, som medarbejderne ved Specialrådgivningen for VISO, IKH, kommer i kontakt med er ofte kendetegnet ved at have både komplekse og multiple vanskeligheder. Derfor er det også givet, at det team, som bliver stillet i en sag, består af mindst to specialister fra flere faggrupper. Tina Rudebeck Holm er en af de tre børnefysioterapeuter, der er fast tilknyttet Specialrådgivningen for VISO, IKH. Tina er også koordinator for sager fra Region Syd og er altid med i visitationen af sagerne. I det følgende kan du læse om fysioterapeutens arbejde i Specialrådgivningen for VISO, IKH.

Fysioterapeut Tina Rudebeck Holm

Fysioterapeuten i det tværfaglige team

En sag starter med læsning af visitationspapirer, Tina læser med fysioterapeutens øjne. Mange års erfaring i at arbejde tværfagligt med komplekse børnesager gør, at hun også registrerer problematikkerne med en tværfaglig brille på. Erfaring og indblik i hvordan psykologen, logopæden og musikterapeuten læser og arbejder med en sag danner et billede af, hvilke indsatser, der måske kan rykke barnet. Det er det billede, Tina tager med sig til det tværfaglige visitationsmøde, som altid er en del af en sag på Specialrådgivningen.

Sagens visiteres i et tværfagligt team. Herefter danner det tværfaglige team fælles hypoteser, der senere bliver afdækket gennem monofaglige test og observationer. Monofaglig specialistviden, erfaring med at have børn mellem hænderne og viden om hinandens viden sætter teamet i stand til at planlægge en helhedsorienteret udredning, hvor barnets kontekst og de tiltag som allerede har været sat i værk tages i betragtning. Under visitationen ses blandt andet på:

  • Hvad er der allerede gjort – og hvordan rykkede det barnet?
  • Hvad er der ikke gjort, som måske kan bidrage til et mere komplet billede af barnet og dets kontekst?
  • Hvilke fagligheder kan bidrage ind i sagen med mest værdi for det efterfølgende forløb?

Herefter sættes teamet og der udarbejdes en plan for udredningen.

Den fysioterapeutiske udredning ved Specialrådgivningen for VISO, IKH

Fysioterapeuten bidrager med udredning af funktionsevnen gennem test og observation i barnets eget miljø. Ved både at teste og observere ses funktionsevnen i hele barnets kontekst. Det giver en helhedsorienteret forklaringsramme på, hvad barnet kan og ikke kan. Vi ved at der kan være forskel på funktionsevnen ude og hjemme, og at barnets ressourcer kan have forskellige udtryk. Det, barnet kan hjemme, er for eksempel ikke nødvendigvis det samme, som kommer til udtryk i børnehaven eller gennem test. Når vi observerer på funktionsevnen, ser vi for eksempel på:

  • Hvad vælger barnet på legepladsen – er det socialt motiveret eller ej?
  • Bevæger barnet sig rundt, hvordan bevæger barnet sig, hvordan ser det ud, kompenserer barnet for evt. manglende funktion osv.?
  • Hvordan leger barnet med legetøj, og hvordan anvender barnet motorisk funktion i en leg?

Den viden, der opnås gennem observationerne kombineres med viden fra spørgeskemaer udfyldt af forældre, pædagoger og andre i barnets netværk og data fra test. Når Tina tester anvender hun typisk Movement ABC-2, Baily III, Sensory Profile 2eller PEDI. Hvilke og hvor mange test kommer helt an på alt sagen og barnet. Tina tilrettelægger typisk udredningsforløbet efter at foretage bestemte test, men arbejder efter flere muligheder og vurderer i situationen om, det er nødvendigt at ændre den oprindelige plan.

Fælles faglighed styrker konklusionerne

Efter test og observation tager Tina sine konklusioner med ind i det tværfaglige team. I samarbejde med de andre ser man på hypoteser igen. Hvad viser udredningen, hvad kan vi konkludere ved at se på resultaterne ned mono- og tværfaglige briller? De endelige konklusioner og råd til videre indsats opnås ved at kombinere den fælles sum af individuelle erfaringer og faglige viden. Ved at genbesøge de oprindelige hypoteser i fællesskab kommer teamet frem til anbefalinger, hvor alle barnets vanskeligheder og kontekst tages i betragtning. Som fysioterapeut oplever Tina, at hendes specialist faglighede bliver styrket af det meget tætte samarbejde med andre fagligheder. Det styrker konklusionerne fra hendes fysioterapeutiske udredning, at de også bliver set gennem musikterapeutens, psykologens, specialpædagogens eller logopædens briller.

Læs mere om sagsgangen.

Om Specialrådgivningen for VISO, IKH

I vores udredninger og rådgivning indgår som minimum to og ofte flere specialister fra følgende seks faggrupper: musikterapi, specialpædagogik, psykologi, fysioterapi, ergoterapi, logopædi. Den konkrete udredning og rådgivning foregår altid i tæt dialog med forældre og det faglige netværk omkring barnet, dvs., at en udredning sker i en lokal kontekst og er tilpasset individuelle forhold, ressourcer og muligheder. Vi tilbyder udredning og rådgivning af førskolebørn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske og sociale vanskeligheder.

Udredningsforløb og efterfølgende specialrådgivning foregår i barnets hjemkommune. Vores tværfaglige teams gennemfører undersøgelser og yder specialrådgivning i tæt samarbejde med barnets faglige netværk og forældre.
Specialrådgivningen for VISO, IKH, har desuden til opgave at udvikle og formidle viden til fagpersoner på det specialiserede børneområde.