På IKH har vi udviklet et tilbud til børn og unge som mistrives og som følge heraf udvikler skolevægring.Tilbuddet er udviklet i vores Specialrådgivning, hvor vi har mange års erfaring med at arbejde med børn og unge som har behov for en individuel specialiseret indsat. 

Målgruppe

Målgruppen for tilbuddet er børn og unge, som mistrives - og viser tegn på begyndende eller har udviklet skolevægring
Der kan være tale om børn og unge med eller uden gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme eller ADHD), generelle indlæringsvanskeligheder, sociale udfordringer og/eller psykiske vanskeligheder såsom stress, angst eller depression.

Fælles for dem er, at de udviser belastningssymptomer, og der er ofte opstået et højt konfliktniveau i skole og/eller hjem.

Formål og mål med tilbuddet

Formålet er at forbedre trivslen samt mulighederne for, at barnet forbliver i skolen eller genoptager skolegang. Målet er ligeledes at understøtte samarbejdet og den fælles forståelse mellem skolen, barnet/den unge og forældrene.

Midler og Metoder

Indsatsen tager afsæt i specialiseret viden og erfaring med børn og unge, som er i mistrivsel og har diagnoser. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i disse væsentlige parametre, og foregår i et tværfagligt samarbejde mellem psykolog og specialpædagoger, samt eventuelle andre relevante faggrupper f.eks. fysio- og ergoterapeuter, musikterapeuter.

Nedenstående indsatser kan indgå:

  • Afdækning af barnet/den unges aktuelle funktionsniveau. Udredninger som er foretaget, indgår i afdækningen.
  • Afdækning af de kontekstuelle forhold i barnets miljøer: i hjemmet, i klassen og i fritiden
  • Individuelt tilrettelagt indsats til barnet/den unge, koordineret med øvrige indsatser der eventuel er iværksat.
  • Indsats i hjemmet afpasset efter behov f.eks. til forældrene, hjælp til ændring af strukturer, indsat til søskende
  • Indsats i skolen afpasset efter behov f.eks. støtte til barnet/den unge, vejledning til skolens personale vedr. forståelse for barnet/den unge samt opbygning af hensigtsmæssige strukturer.

Der kan foretages supplerende udredning ved behov.

Effekt

Barnet/den unges trivsel forbedres ved at forebygge yderligere udvikling af skolevægring. Barnet/den unge vende tilbage til skolen. 

I overgangsfasen hvor opbakning og støtte til barnet/den unge igen primært skal foregå i hjemmet og i kommunalt eget regi -skole og PPR kan der ydes vejledning fra IKH.

Værd at vide

Det er en forudsætning at arbejdet tilrettelægges og koordineres i tæt samarbejde med
barnet/den unge, forældrene og skolen herunder evt. PPR.

Vil du vide mere?

Kontakt Ingeborg Lysdal 6112 6689/ Inglys@rm.dk