På IKH tilbyder vi et koordineret tværfagligt ressource- og mesteringsforløb med undervisning og vejledning målrettet personer med længerevarende følger efter hjernerystelse. Fokus er at lære at kompensere for symptomer samt mindske disse, så tilbagevenden til job og studie bliver en mulighed. 

Gennem et tværfagligt indvidualiseret forløb med psykoedukation og vejledning undervises i borgeren kompenserende strategier samt tilbydes redskaber til at mestre følgerne af hjernerystelsen, så vedkommende kan deltage så aktivt som mulig i arbejds- og sociallivet.

Mål og formål med forløbet

Målet er, at borgeren får redskaber til at mestre livet med følger efter hjernerystelse og endt forløb oplever signifikant forbedring af symptomer, livskvalitet og aktivitetsniveau. Det er et centralt mål at forebygge udvikling af postcommotionelt syndrom eller at bedre tilstanden, hvis personen henvises 12 måneder eller mere efter hjernerystelsen.

Hvem kan henvises til et forløb?

Forløbet er målrettet borgere, som har en dokumenteret hjernerystelse og som oplever mindst tre af de nedenstående symptomer efter tre måneder. 

Der er tale om individuelt tilrettelagt forløb, hvor der efter en udredning, sammensættes program og mål i samarbejde borgeren. I det omfang, det er relevant tilrettelægges forløbet desuden i samarbejde med henviser.

Mennesker med følger efter en hjernerystelse vil typisk opleve symptomer i form af:

 • Lydfølsomhed
 • Synsforstyrrelser
 • Nedsat funktionsevne
 • Dårlig hukommelse
 • Manglende koncentrationsevne over længere tid
 • Hovedpine (migræne)
 • Søvnbesvær
 • Øget irritabilitet
 • Manglende energi.

Symptomerne kan i nogle tilfælde udvikle sig til længerevarende, stress, angst og depression. Konsekvenser af dette kan være, at borgeren ikke er i stand til at være aktiv deltager i eget liv - herunder arbejde, studie og familieliv.

Hvem møder man?

Det faste team består af en neuropsykolog og fysioterapuet. Logopæd, ergoterapeut audiologopæder og neurooptometrist kan indgå i forløbet efter behov.

Borgeren vil igennem hele forløbet blive fulgt af koordinatoren, som sikrer sammenhæng før, under og efter forløbet og koordinerer med det øvrige team på IKH.

Langvarige følger efter hjernerystelser - indhold

Forløbet består af et udredningsmodul og et basismodul. I begge moduler indgår fast en neuropsykolog og en fysioterapeut. 

Forsamtale

Målet med samtalen er afklaring af om borgeren kan profitere af et forløb ved IKH, og hvad forløbet skal indeholde for at borgeren opnår forbedring af symptomer og strategier til at kunne deltage så aktivt som muligt i eget liv. Samtalen foregår ved neuropsykolog og fysioterapeut

Omfang

 • 2 timers afklarende samtale med borgeren

 • 2 timers dokumentation

Ialt 4 timer.

Pris 3.284 kr. 

Basismodul

Målet med basismodulet er, at borgeren får redskaber til at mestre livet med følger efter hjernerystelse og efter endt forløb oplever signifikant forbedring af symptomer, livskvalitet og aktivitetsniveau. 

Modulet består af undervisning i kompenserende strategier, individuel rådgivning, vejledning samt gruppeforløb med neuropsykolog og fysioterapeut.

Undervisningen og vejledningen bliver tilrettelagt efter borgerens behov og vil veksle mellem individuelle- og gruppeaktiviteter.

Varighed

Forløbets tidslige udstrækning vil blive tilrettelagt, så det passer ind i den enkelte borgers symptombillede. Det vil sige, at varigheden kan svinge fra to til seks måneder.

Overordnet indhold i basismodulet

 • Forløb med psykolog individuelt og i gruppe (kompensterende strategier)
 • Psykoedukation (undervisning)
 • Undervisning i teknikker til afspænding, kropslig balance, kropsbevidsthed
 • Kompenserende strategier for energiforvaltning samt behov for hvile
 • Fysioterapeutisk indsats
 • Mestering og afklaring af ressourcer.

Omfang

 • 25 timer i alt med borger
 • 20 timer i alt til forberedelse, koordinering, evaluering og dokumentation.
 • I alt 45 timer.

Pris 37.000 kr.

Hvis det skønnes nødvendigt for, at borgeren kan nå de fastsatte mål, kan koordinator søge om ekstra timer til 821 kr. pr. tilkøbt time.

Tilkøb

Alt efter borgerens symptombillede kan der i forbindelse med planlægningen af forløbet blive søgt om følgende indsatser:
 • Udredning og samsynstræning ved neurooptometrist og it-konsulent
 • Lydfølsomhed/tinnitus ved hørekonsulent
 • Rådgivning og vejledning med hensyn til hjælpemidler ved hørekonsulent.

Afslutning

Afslutningsvist udarbejdes en rapport med beskrivelse af funktionsniveau og kompenserende strategier og vejledninger.

Vil du vide mere eller henvise en borger?

Kontakt afdelingsleder Anette Skovgaard:

Mobil: 29221913, email: Anette.Skovgaard@ps.rm.dk

Hvis du henvender dig om en specifik borger skal du skrive på sikkermail post.commotio@ps.rm.dk.

Anette Skovgaard

Afdelingsleder for 
Læse/IKT-afdelingen, Høreafdelingen,
Psykologerne/Psykologkorpset

Tlf 29 22 19 13

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.