På IKH tilbyder vi et koordineret tværfagligt ressource- og mesteringsforløb med undervisning og vejledning målrettet personer med længerevarende følger efter hjernerystelse.

Formål 

Gennem et tværfagligt indvidualiseret forløb med psykoedukation og vejledning undervises borgeren i kompenserende strategier samt tilbydes redskaber til at mestre følgerne af hjernerystelsen. Målet er en signifikant forbedring af symptomer, livskvalitet og aktivitetsniveau, så vedkommende kan deltage så aktivt som muligt i arbejds- og sociallivet.

Der er tale om individuelt tilrettelagt forløb, hvor der efter en udredning, sammensættes program og mål i samarbejde borgeren. I det omfang, det er relevant tilrettelægges forløbet desuden i samarbejde med henviser. 

Studerende kan søge om en udredning gennem deres uddannelsessted.

Vil du vide mere eller henvise en borger?

Kontakt afdelingsleder Anette Skovgaard:

Mobil: 29221913, email: Anette.Skovgaard@ps.rm.dk

Hvis du henvender dig om en specifik borger skal du skrive på sikkermail post.commotio@ps.rm.dk.

Hvem kan henvises til et forløb?

Forløbet er målrettet borgere, som har en dokumenteret hjernerystelse og som stadig oplever mindst tre af de nedenstående symptomer efter tre måneder:

 • Lydfølsomhed
 • Synsforstyrrelser
 • Hukommelsesvanskeligheder
 • Manglende koncentrationsevne over længere tid
 • Hovedpine
 • Søvnbesvær
 • Øget irritabilitet
 • Manglende energi.

Symptomerne forværres typisk af stress og kan i nogle tilfælde medføre depression og angst. Konsekvenser af dette kan være, at borgeren ikke er i stand til at være aktiv deltager i eget liv - herunder arbejde, studie og socialliv.

Hvem møder man?

Det faste team består af en neuropsykolog og fysioterapuet. Logopæd, ergoterapeut audiologopæder og neurooptometrist kan indgå i forløbet efter behov.

Borgeren vil igennem hele forløbet blive fulgt af koordinatoren, som sikrer sammenhæng før, under og efter forløbet og koordinerer med det øvrige team på IKH.

Langvarige følger efter hjernerystelser - indhold

Forløbet består af et udredningsmodul og et basismodul. I begge moduler indgår fast en neuropsykolog og en fysioterapeut. 

Forsamtale

Målet med samtalen er afklaring af om borgeren kan profitere af et forløb ved IKH, og hvad forløbet skal indeholde for at borgeren opnår forbedring af symptomer og strategier til at kunne deltage så aktivt som muligt i eget liv. Samtalen foregår ved neuropsykolog og fysioterapeut

Omfang

 • 2 timers afklarende samtale med borgeren

 • 2 timers dokumentation

I alt 4 timer.

Pris 3.284 kr. 

Basismodul

Målet med basismodulet er, at borgeren får redskaber til at mestre livet med følger efter hjernerystelse og efter endt forløb oplever signifikant forbedring af symptomer, livskvalitet og aktivitetsniveau. 

Modulet består af undervisning i kompenserende strategier, rådgivning og vejledning.

Forløbet tilrettelægges efter borgerens behov og kan veksle mellem individuelle- og gruppeaktiviteter.

Varighed

Forløbets tidslige udstrækning vil blive tilrettelagt, så det passer ind i den enkelte borgers symptombillede. Det vil sige, at varigheden kan svinge fra to til seks måneder.

Overordnet indhold i basismodulet

 • Psykoedukation (undervisning)
 • Træning i kompenserende strategier i forhold til energiforvaltning mm.
 • Samtaler med psykolog med fokus på indsigt i og bearbejdning af faktorer, der vedligeholder symptomerne
 • Undervisning i teknikker til afspænding og øget kropsfornemmelse
 • Fysisk træning og plan for gradueret optræning
 • Mestring og afklaring af ressourcer.

Omfang

Omfanget af indsatsen varierer alt efter sagens kompleksitet og tilrettelægges individuelt efter borgerens behov. Et typisk forløb vil være ca. 30 timer (inklusive koordinering og rapportskrivning). Prisen på et typisk forløb er således 25.000 kr.

Hvis det skønnes nødvendigt for, at borgeren kan nå de fastsatte mål, kan koordinator søge om ekstra timer til 821 kr. pr. tilkøbt time.

Alt efter borgerens symptombillede kan der i forbindelse med planlægningen af forløbet blive søgt om følgende indsatser:
 • Udredning og samsynstræning ved neurooptometrist og it-konsulent
 • Lydfølsomhed/tinnitus ved hørekonsulent
 • Rådgivning og vejledning med hensyn til hjælpemidler ved hørekonsulent.

Afslutning

Afslutningsvist udarbejdes en rapport med beskrivelse af funktionsniveau og kompenserende strategier og vejledninger.