Psykologerne på Institut for Kommunikation og Handicap arbejder med børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser, kommunikationsvanskeligheder, fysiske og psykiske handicaps eller længerevarende somatisk sygdom. 

Psykologtilbud på IKH

Psykologerne på IKH arbejder tværfagligt med børn, unge, voksne og pårørende. De indgår typisk som en del af en kompleks sag:

 • Psykologisk udredning / undersøgelse
 • Samtaleterapi individuelt eller i gruppe
 • Støtte til kommunikation og samspil i det tidlige forældre og barn forhold
 • Gruppeforløb
 • Supervision
 • Undervisning / kurser
 • Rådgivning til pårørende, professionelle.

Helhedsorienteret tilbud

Psykologerne har alle en grundlæggende terapeutisk træning og erfaring med undervisning, vejledning og rådgivning. På IKH er vi ikke ensrettede i én bestemt psykologisk retning. Vores tilgang er overvejende kognitiv – systemisk - integrativ, hvilket betyder, at vi udover praktisk anvendelse af kognitive og systemiske metoder i behandlingen af børn, unge og voksne tillige integrerer andre vidensbaserede metoder afhængig af problemstillingen. Vi arbejder ud fra en helhedsforståelse af mennesket og inddrager derfor både metoder og erfaringer, der er tilpasset det enkelte menneskes behov og forudsætninger - ligesom vi i høj grad fokuserer på individets ressourcer frem for en ensidig centrering om vanskelighederne. 

Placeringen på Institut for Kommunikation og Handicap gør det muligt og relevant at løse opgaver i samarbejde med andre faggruper. Den tværfaglige koordinering foregår ofte i et samarbejde med logopæder, fysio- og ergoterapeuter eller musikterapeuter.

Udredning og undersøgelse

Der kan undertiden være behov for en egentlig psykologisk udredning for at klarlægge den enkeltes vanskeligheder af kognitiv – og/eller emotionel karakter. Det kan f.eks. dreje sig om neurologiske dysfunktioner, personlighedsmæssige forstyrrelser eller andre vanskeligheder, der, når de erkendes, bliver mulige at rådgive i forhold til.

Den psykologiske udredning belyser ressourcer og vanskeligheder og peger på evt. særlige behov for støtte. Afhængig af problemstillingen kan den omfatte

 • Samtale med barnet/den unge og/eller forældre og/eller pædagogisk personale
 • Anamnese
 • Observation
 • Kognitiv testning (begavelsesniveau)
 • Projektiv testning og rating scales (personlighed og social funktion)
 • Udfærdigelse af rapport
 • Formidling til barnet/den unge, forældre og professionelle.

Neuropsykologisk udredning

Den neurologiske udredning tilrettelægges afhængig af henvisningsårsagen, som enten kan være en kendt hjerneskade eller ukendt/ikke påvist dysfunktion i hjernen, som viser sig som vanskeligheder i dagligdagen.

Psykologen vil ud fra sit kendskab til hjernens funktioner relatere vanskelighederne til en eller flere kognitive funktioner og lade undersøgelsen tage udgangspunkt i disse. Undersøgelsen indeholder en:

 • Samtale med barnet/den unge og/eller forældre og/eller pædagogisk personale
 • AnamneseObservation
 • Afdækning ved hjælp af tests og rating scales af:
  • Generelt funktionsniveau
  • Opmærksomhedsfunktion
  • Hukommelsesfunktion
 • Sproglig funktionVisuel/spatial funktion
 • Social kognitive funktionerEksekutive funktionerUdfærdigelse af rapport 
 • Formidling til barnet/den unge, forældre og professionelle.

Samarbejdspartnere

I vores daglige arbejde er det ofte nødvendigt og befordrende for bearbejdning af vanskeligheder, interventioner eller langsigtede målsætning, at indgå i et samarbejde med personer i klienternes private eller professionelle netværk; dette kunne være

 • Institutioner og skoler
 • Kommuner / PPR
 • Barnets / klientens netværk
 • Praktiserende læger.

Anette Skovgaard

Afdelingsleder for 
Læse/IKT-afdelingen, Høreafdelingen,
Psykologerne/Psykologkorpset

Tlf 29 22 19 13
ANESKV@rm.dk