IKH er specialiseret i genoptræning af sproglige, talemæssige og kommunikative færdigheder for mennesker, der har erhvervet sig en hjerneskade. 

Vi tilbyder desuden undersøgelse og vejledning af brugere med demens samt voksne udviklingshæmmede med kommunikative vanskeligheder.

Der kan være tale om pludseligt opståede skader som apopleksi og kranietraume eller progredierende neurologiske lidelser som Parkinson, Sclerose og ALS.

Sådan får du hjælp hos os

  1. Du skal udfylde visitationsskemaet og underskrive samtykkeerklæringen og sende det til os  via sikkermail: IKH@ps.rm.dk
  2. Når vi har modtaget et udfyldt skema vurderer vi, hvad du har brug for.
  3. Vi kontakter dig og aftaler det nærmere forløb.

Visitationsskema med samtykkeerklæring

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os på 7847 93 00 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

Logopæder på Region Midts hospitaler

IKH dækker den logopædiske indsats på ti af Region Midts hospitaler. Her indgår Senhjerneskadeområdets logopæder i den samlede tværfaglige udredning og rehabilitering og har ansvaret for at indstille patienterne til fortsat logopædisk indsats ved udskrivelsen, når dette er relevant. Vi indgår også i Apoleksiteams, der ved behov laver ambulant opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra sygehuset.

Alle logopæder på IKH har kursus i SCA-metoden. Herudover har vi to logopæder med SCA-certificering tilknyttet hospitalet.

Undervisning og genoptræning af tale- sprog og læsefærdigheder

Efter en patient bliver udskrevet fra hospitalet kan der være brug for undervisning og genoptræning. Vores logopæder tilbyder individuel og/eller gruppeundervisning i lokalerne i Aarhus, Randers, Silkeborg og Skanderborg.

Hvis det er hensigtsmæssigt tilbyder vi også at komme ud i private hjem og på plejeinstitutioner.

På IKH arbejdet vi tværfagligt, og der er mulighed for at inddrage psykolog og fysioterapeut, når der er behov for dette.

Alle logopæder har et kursus i SCA-metoden og flere medarbejdere er også certificerede i SCA.

Overgangsforløb i gruppe med fokus på sammenhængende forløb

På IKH har vi fokus på at skabe sammenhængende forløb for borgeren og inddrager både pårørende og tværfagligt personale i kommunen.

Pårørende og fagpersoner, som er tilknyttet borgeren, bliver inddraget aktivt i forløbet med henblik på at overlevere viden og fælles at kunne afdække, hvilke aktiviteter borgeren efterfølgende vil kunne deltage i for at vedligeholde sit funktionsniveau.

Vi arbejder sammen om at kunne implementere de tillærte kompencerende kommunikationsstrategier i hverdagen.

Hvad er Afasi?

Hvad er Dysartri

Helle Mikkelsen

Sekretær i høre-,
læse/IKT- og sen-
hjerneskadeafdelingen

Tlf 7847 9306 
HELLMK@rm.dk