IKHs hjemmetræning opstartes med en undersøgelsesfase. Måske er der allerede lavet undersøgelser mhp. godkendelse til hjemmetræning, og så tager vi afsæt i dem.

 
Vi anvender standardiserede undersøgelser til afdækning af barnets funktionsevne. Vi vurderer sammen med forældrene, hvilke undersøgelser der er relevante, og vi afklarer ligeledes hvilke faggrupper, der skal inddrages i første omgang. De forskellige faggrupper kan inddrages efter behov, og der kan på den måde være et skift af fokusområde undervejs, hvis det skønnes relevant.
 
Vi undersøger barnets evne til at bruge sin grov- og finmotorik i hverdagen og beskriver både ressourcer og begrænsninger i aktivitet og deltagelse i almindelig socialt liv. Vi undersøger barnets oralmotorik, dvs. dets mulighed for at bruge mund, tunge, læber mhp. på at kunne f.eks. spise og tale.
 
Vi undersøger samspillet og kontakten med barnet, og de muligheder og forudsætninger barnet har for dette, og vi undersøger ligeledes dets evne og forudsætninger for at kommunikere med omverdenen. 
 
Vi undersøger barnets måde at lære på for på den måde bedst at kunne tilrettelægge et effektivt program for barnet.
 
Vi undersøger barnets evne til at bruge sine sanser og bearbejde de indtryk barnet får fra syn, hørelse, berøring, lugt, smag, muskel-/ledsans og balancesans.
 
Vi vurderer barnets mentale funktioner, og vi kortlægger de sociale behov og muligheder, der er for barnet og for familien.
 
Når disse undersøgelser er afsluttede, udfærdiger IKH en status, hvor såvel forældrenes informationer om barnets funktionsevne, samt informationerne fra de tværfaglige undersøgelser samles.
 
Den status kalder vi en Funktionsevneoversigt. Oversigten danner grundlag for udvælgelse af fokusområder og fastsættelse af mål i samarbejde med forældrene.
 
Funktionsevneoversigten struktureres med ICF-CY referenceramme. ICF-CY er et internationalt anerkendt redskab, som er udarbejdet af WHO. Formålet med denne referenceramme er at sikre en helhedsvurdering af det enkelte barns samlede funktionsevne.